​​​​​​​ ​​​
2538 Jabal Taweeq
7616 Al Sahafah Dist.
13315 RIYADH​​​

​ ​ ​